Kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy Chi cục Kiểm lâm

Kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy Chi cục Kiểm lâm
          Chi cục Kiểm lâm là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành lâm nghiệp; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định của pháp luật; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm và Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, Chi cục Kiểm lâm trải qua nhiều lần sắp xếp, kiện toàn, về cơ bản tổ chức bộ máy hiện tại được tinh gọn, hoạt động ổn định. Tuy nhiên, so với yêu cầu của công tác quản lý bảo vệ rừng, thực thi pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tổ chức và bộ máy Chi cục Kiểm lâm vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại một số huyện như: Tuy Đức, Đắk G’long, Đắk Song vẫn còn xảy ra... Mặt khác, hiện nay, diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là 293.039,84 ha, chiếm 45,02% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh và đảm nhận 01 tiêu chí quan trọng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là “Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh công tác trồng rừng, nâng tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 40% vào năm 2025”. Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, bảo đảm thực hiện quy định Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời khắc phục những hạn chế nêu trên; việc xây dựng “Đề án tổ chức lại Hạt Kiểm lâm liên huyện, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm” là cần thiết.
          Trải qua quá trình xây dựng dự thảo, tổng hợp, lấy ý kiến đóng góp của các Sở ngành, ngày 12/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND, tổ chức lại Hạt Kiểm lâm liên huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, theo đó: Hợp nhất Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong và Hạt Kiểm lâm thành phố Gia Nghĩa thành Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Glong - Gia Nghĩa; Hợp nhất Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức và Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp thành Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp; Hợp nhất Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song và Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil thành Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil; Hợp nhất Hạt Kiểm lâm huyện K’rông Nô và Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút thành Hạt Kiểm lâm liên huyện K’rông Nô - Cư Jút; thời gian hoàn thành trước ngày 01/7/2023.
Triển khai Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án sắp xếp, bố trí nhân sự; công tác tài chính, tài sản; chế độ, chính sách cho công chức và người lao động, đồng thời triển khai thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo theo quy định.
Hình ảnh: Lễ công bố quyết định tổ chức lại Hạt Kiểm lâm liên huyện
          Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức họp, tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông đến toàn thể công chức và người lao động được biết, thực hiện; qua đó tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức, sắp xếp lại Hạt Kiểm lâm liên huyện; đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng và thực thi pháp luật về lâm nghiệp xuyên suốt không bị gián đoạn.
Sắp xếp, kiện toàn nhân sự, điều động, bổ nhiệm công tác đối với công chức, người lao động của 08 Hạt Kiểm lâm cấp huyện về 04 Hạt Kiểm lâm liên huyện, cụ thể: Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo: 21 người (trong đó: bổ nhiệm công chức lãnh đạo Hạt Kiểm lâm liên huyện: 17 người; điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo: 04 người); bổ nhiệm 04 phụ trách kế toán Hạt Kiểm lâm liên huyện, 12 Trạm trưởng và Phó Trạm trưởng thuộc Hạt Kiểm lâm liên huyện; cho thôi giữ chức vụ 01 công chức lãnh đạo, thôi phụ trách kế toán 02 người. Điều động công chức và người lao động Hạt Kiểm lâm liên huyện: 115 người (trong đó: công chức: 107 người; hợp đồng lao động: 08 người). Kịp thời chi trả chế độ chính sách công chức, người lao động; đề nghị cấp thẩm quyền tinh giản biên chế 01 công chức lãnh đạo Hạt Kiểm lâm (trong quá trình sắp xếp nhân sự, cá nhân có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi).
          Hoàn thành khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính 08 Hạt Kiểm lâm theo quy định; bàn giao toàn bộ cho Hạt Kiểm lâm liên huyện để tiếp tục hoạt động. Hoàn thành việc thu hồi, khắc, đổi con dấu 04 Hạt Kiểm lâm liên huyện đưa vào sử dụng đúng quy định.
           Từ ngày 01/7/2023, Chi cục Kiểm lâm hoàn thành công tác kiện toàn các Hạt Kiểm lâm liên huyện theo Quyết định số 458/QĐ-UBND, chính thức đi vào hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy giảm 04 đơn vị trực thuộc; Chi cục Kiểm lâm từng bước đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác QLBVR; các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ giao, chủ động giải quyết, xử lý công việc theo thẩm quyền; sắp xếp, bố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu thực tế công tác QLBVR; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức được quan tâm, siết chặt kỷ cương trong thi hành công vụ; kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức theo quy định.... Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ như:
          - Tiếp tục ổn định tổ chức, tập trung nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường công chức Kiểm lâm bám sát địa bàn, đảm bảo lực lượng kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng trái pháp luật. Phối hợp chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng và các đơn vị liên quan tăng cường công  tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng năm 2023;
          - Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm liên huyện;
           - Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm các Hạt Kiểm lâm liên huyện;
          - Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động sau khi sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho công chức, người lao động;
           - Tiếp tục tham mưu, kiện toàn tổ chức Đảng tại các Hạt Kiểm lâm liên huyện.

Tác giả bài viết: Lê Thị Nụ - Phó Trưởng phòng Tổ chức, TT&XDLL