Quy định về Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quy định về Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
            Ngày 09/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND, quy định Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2021, thay thế Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành quy định chi tiết giá rừng bình quân của các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Quyết định này Quy định về khung giá các loại rừng thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và phương pháp xác định giá của lô rừng cụ thể: Khung giá rừng tự nhiên quy định giá tối thiểu và giá tối đa cho các trạng thái rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Khung giá rừng trồng quy định giá tối thiểu và giá tối đa cho rừng trồng đối với một số loài cây trồng rừng chính theo mật độ trồng và cấp tuổi rừng trồng. Phương pháp xác định giá của lô rừng cụ thể đối với rừng tự nhiên, rừng trồng thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan việc quản lý, xác định và áp dụng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./. (Đính kèm Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông)
Ảnh minh hoạ

Khu rừng tự nhiên thuộc tỉnh Đăk Nông 

Tác giả bài viết: Hoàng Phương Thảo, Kiểm lâm viên phòng Sử dụng và phát triển rừng