Quyết định Về việc tổ chức lại Hạt Kiểm lâm liên huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông

Quyết định Về việc tổ chức lại Hạt Kiểm lâm liên huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông
Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tổ chức lại Hạt Kiểm lâm liên huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông