Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô 2023-2024

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô 2023-2024
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô 2023-2024: Công văn số 2349/SNN-KL ngày 29/9/2023