Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng, chống dịch Covid - 19 trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng, chống dịch Covid - 19 trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5
Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng, chống dịch Covid - 19 trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5: Tại đây./.