Thông báo Số điện thoại để người dân, cơ quan chức năng cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Thông báo Số điện thoại để người dân, cơ quan chức năng cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp
THÔNG BÁO Số điện thoại để người dân, cơ quan chức năng cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp: Thông báo số 31/TB-KL ngày 17/11/2023