Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và dịch Bạch hầu