Tổ chức lễ chào cờ hàng tháng

Tổ chức lễ chào cờ hàng tháng
           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp thẩm quyền, về việc tồ chức Lễ chào cờ định kỳ hàng tháng tại Thông báo số 807-TB/TU ngày 29/12/2021 của Thường trực Tỉnh ủy; Công văn số 7731/UBND-KTTH ngày 31/12/2021, Công văn số 457/UBND-KGVX ngày 27/01/2022 và Thông báo số 1600/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Chi cục Kiểm lâm thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc tổ chức Lễ chào cờ vào thứ 2, tuần đầu tiên hàng tháng.
           Qua việc tổ chức Lễ chào cờ đã giáo dục Đảng viên, công chức, người lao động, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện tình cảm, lòng kính yêu đối với lãnh tụ; nhắc nhở Đảng viên, công chức, người lao động thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,phát huy tinh thần, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, nhân dân giao phó. Đồng thời tạo không khí thi đua trong Đảng viên, công chức, người lao động; thực hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, nề nếp sinh hoạt văn hóa, văn minh công sở.
           Một số hình ảnh tổ chức Lễ chào cờ hàng tháng tại Chi cục Kiểm Lâm:
 
Hình ảnh: Lễ chào cờ tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm
 
Hình ảnh: Lễ chào cờ tại Hạt Kiểm lâm huyện Đăk R’Lấp
 
Hình ảnh: Lễ chào cờ tại Hạt Kiểm lâm thành phố Gia Nghĩa

Tác giả bài viết: Đặng Hữu Luận, Kiểm lâm viên phòng Tổ chức, TT&XDLL