Triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”

Triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”
Kế hoạch số 824/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh, về việc Triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn"