Về việc phê duyệt Kế hoạch giao rừng năm 2024 trên địa bàn huyện Krông Nô, huyện Tuy Đức và huyện Đắk Glong

Về việc phê duyệt Kế hoạch giao rừng năm 2024 trên địa bàn huyện Krông Nô, huyện Tuy Đức và huyện Đắk Glong
Để triển khai thực hiện Nghị Quyết số 06/NQ-TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh Ủyvề quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ giao rừng, năm 2024 Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định số: 21/QĐ-UBND ngày 09/01/2024, 133/QĐ-UBND ngày 05/02/2024, 480/QĐ-UBND ngày 23/4/2024, về việc phê duyệt Kế hoạch giao rừng năm 2024 trên địa bàn huyện Krông Nô, huyện Tuy Đức và huyện Đắk Glong.Theo đótrên địa bàn các huyện năm 2024 dự kiến giao rừng cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 811,03 ha (huyện Tuy Đức 225,23 ha; huyện Krông Nô 427,84 ha, huyện Đắk Glong 159,96 ha). 

Hiện nay, các huyện đang tập trung mọi nguồn lực (nhân lực, kinh phí…) triển khai, thực hiện Kế hoạch giao rừng năm 2024 được phê duyệt, đảm bảo tiến độ Kế hoạch.

(Kèm các Quyết định số: 21/QĐ-UBND ngày 09/01/2024, 113/QĐ-UBND ngày 05/02/2024, 480/QĐ-UBND ngày 23/4/2024).

 

 

Hình ảnh thực hiện giao rừng ngoài thực địa

Tác giả bài viết: Phạm Thị Duyên- Kiểm lâm viên phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên