V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng: Công văn số 1236/UBND-NNTNMT