Về việc thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh năm 2024

Về việc thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh năm 2024
           Theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc công bố hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Diện tích có rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 là 254.326,95 ha (trong đó: Rừng tự nhiên 196.007,63 ha; rừng trồng đã thành rừng: 58.319,32 ha).
           Tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Đắk Nông năm 2023 là 39,07%,  so với năm 2022 tỷ lệ che phủ rừng tăng lên 0,55% (năm 2022 tỷ lệ che phủ rừng 38,52%), đạt chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh, về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Đắk Nông trên 39,0%), để đạt được kết quả trên là sự nỗ lực lớn của toàn ngành nông nghiệp.
           Trên cơ sở Quyết định công bố hiện trạng rừng tỉnh Đắk Nông năm 2023; ngày 22/4/2024, Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 197/KL-QLR ngày 22/4/2024, chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm liên huyện triển khai thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2024 đúng quy định pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, ảnh vệ tinh, phần mềm cảnh báo mất rừng để chủ động theo dõi hiện trạng rừng trên hồ sơ quản lý phù hợp với hiện trạng thực tế; đồng thời tham mưu UBND tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy theo dõi giám sát.
 
Hình ảnh cập nhật diễn biến rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung năm 2023
 
Hình ảnh rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung

Tác giả bài viết: Phạm Thị Duyên & Vũ Minh Oanh - Kiểm lâm viên phòng Quản lý, bảo vẹ rừng và Bảo tồn thiên nhiên