Triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp

Triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp
          Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, Chi cục Kiểm lâm thường xuyên cập nhật, kịp thời rà soát, tham mưu công bố thủ tục hành chính khi điều chỉnh thay thế, bổ sung, bãi bỏ theo quy định.
         Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-BNN-LN ngày 08/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 240/QĐ-BNN-LN ngày 10/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện rà soát, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ thủ tục hành chính thực hiện tại Một cửa điện tử trong lĩnh vực lâm nghiệp, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 và Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 02/02/2024.
          Hiện nay, trong lĩnh vực lâm nghiệp có 18 thủ tục hành chính; trong đó: 14 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 04 thủ tục hành chính cấp huyện, xã; thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp công bố được cắt giảm 20% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành (đối với các thủ tục hành chính có thời gian giải quyết trên 10 ngày làm việc). Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện cập nhật quy trình nội bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh lên phần mềm một cửa điện tử tỉnh Đắk Nông.
          Để triển khai hiệu quả các thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 63/KL-HCTH ngày 30/01/2024, và Công văn số 73/KL-HCTH ngày 05/02/2024, yêu cầu các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp: Cập nhật quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lên Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông; niêm yết công khai đầy đủ, minh bạch các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của đơn vị, trang thông tin điện tử tổng hợp Chi cục Kiểm lâm; thường xuyên thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ kịp thời các thủ tục hành chính (nếu có)...
           Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Chi cục và tinh thần trách nhiệm của công chức Kiểm lâm, trong thời gian qua công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng và công tác cải cách hành chính nói chung đạt kết quả tốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Từ đó, giúp Chi cục Kiểm lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu, Chuyên viên phòng Hành chính, tổng hợp