Phê duyệt Kế hoạch năm thứ hai thực hiện Dự án: Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam (tỉnh Đắk Nông)

Phê duyệt Kế hoạch năm thứ hai thực hiện Dự án: Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam (tỉnh Đắk Nông)
Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh, về việc Phê duyệt Kế hoạch năm thứ hai thực hiện Dự án: Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam (tỉnh Đắk Nông).