17 điểm khác nhau giữa CNTT và Chuyển đổi số

17 điểm khác nhau giữa CNTT và Chuyển đổi số

Để tạo điều kiện cho người đọc dễ nắm bắt thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu flashcard Chuyển đổi số - Phân biệt 17 điểm khác nhau giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo Thông báo số 195/TB-BTTTT ngày 20/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

17 Điểm khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
 

Nguồn tin: Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông