Các hoạt động đề nghị các bộ, ngành, địa phương hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

Các hoạt động đề nghị các bộ, ngành, địa phương hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023
Các hoạt động đề nghị các bộ, ngành, địa phương hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023
Anh-tin-bai
https://daknong.gov.vn/chuyendoiso/cac-hoat-dong-de-nghi-cac-bo-nganh-dia-phuong-huong-ung-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-10-10-2023-431681

Nguồn tin: Chuyển đổi số Quốc gia