Đắk Nông sớm xác định các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số năm 2023

Đắk Nông sớm xác định các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số năm 2023
          Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Với mục đích đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

          Ngay từ đầu Quý II/2023, tỉnh Đắk Nông đã sớm xác định các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số của năm. Theo đó các hoạt động xuyên suốt hưởng ứng dự kiến sẽ gồm:

          Điểm nhấn của các hoạt động năm nay là tìm kiếm các giải pháp sáng kiến,  các mô hình, chia sẻ câu chuyện, bài học kinh nghiệm trong thực hiện chuyển đổi số của các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tại Kế hoạch cũng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như; ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số; triển khai các tuyến đường thanh toán trực tuyến; thí điểm mô hình chuyển đổi số trường học…

           Để đảm bảo thực hiện, tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này bảo đảm hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra, đồng thời, là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của Kế hoạch này./.

           Tải: Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 11/4/2023./.

           (Link: https://daknong.gov.vn/chuyendoiso/dak-nong-som-xac-dinh-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-chuyen-doi-so-nam-2023-370336)

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông