Tuyên truyền Chuyển đổi số

Tuyên truyền Chuyển đổi số
           Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu trong thời kỳ hội nhập, mở ra nhiều cơ hội, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực và đời sống xã hội. Đồng thời, đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức và cá nhân, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.
           Thông qua các cuộc họp cơ quan, phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điều hành, Trang thông tin điện tử tổng hợp, Chi cục Kiểm lâm đã phổ biến, quán triệt các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các văn bản về Chuyển đổi số như: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy, về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, về việc khẩn trương nâng cao chỉ số Chính quyền số năm 2022 và những năm tiếp theo…
            Để nâng cao hiệu quả công tác Chuyển đổi số, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành một số văn bản như: Công văn số 25/KL-HCTH ngày 28/02/2022, về việc triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; Công văn số 273/KL-HCTH ngày 16/5/2022, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022…; triển khai đến các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và toàn bộ công chức, người lao động. Đặc biệt, tiếp tục sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong phát hành, gửi, nhận văn bản trên phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, kê khai, nộp thuế, mail công vụ; ứng dụng các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp; quán triệt, phổ biến đến 100% công chức, người lao động các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tăng cường mua sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử (vận động mỗi công chức, người lao động mỗi tháng mua ít nhất một sản phẩm hàng hóa của tỉnh Đắk Nông trên sàn thương mại điện tử postmart.vn hoặc voso.vn)…
banner (2).png
          Trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng chuyên mục riêng về Chuyển đổi số; thường xuyên đăng tải các tin, bài tình hình, kết quả phát triển Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số; cập nhật thông tin mới từ các cơ quan chức năng về Chuyển đổi số; Đơn vị đã có Banner về “Chuyển đổi số” được liên kết trực tiếp đến chuyên mục Chuyển đổi số của Công Thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông.
          Việc triển khai tuyên truyền Chuyển đổi số đã, đang và sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác Chuyển đổi số tại Chi cục Kiểm lâm./.

Tác giả bài viết: Lê Đỗ Gia Ngọc, Chuyên viên phòng Hành chính, tổng hợp