Đội KLCĐ PCCCR thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản