Đội Kiểm lâm cơ động vầ PCCCR thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đội Kiểm lâm cơ động vầ PCCCR thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Kiểm lâm cơ động vầ PCCCR thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Thông báo số 80/TB-ĐKL ngày 11/7/2023