Hạt Đắk Mil Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hạt Đắk Mil Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hạt Đắk Mil Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Thông báo số 10/TB-HKL ngày 13/3/2023