Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp thông báo lựa chọn đấu giá tài sản