Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập để xác định chi phí đầu tư dự án của Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập để xác định chi phí đầu tư dự án của Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ.
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập để xác định chi phí đầu tư dự án của Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ. Tại đây./.