Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 40/KH-SNN ngày 08/6/2020, về Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam: Tại đây./.
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam