Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số của tỉnh Đắk Nông năm 2022

Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số của tỉnh Đắk Nông năm 2022
            Ngày 26/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND, về việc Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số của tỉnh Đắk Nông năm 2022
            Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông t
riển khai Kế hoạch Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số của tỉnh Đắk Nông năm 2022 đến toàn thể công chức, người lao động của các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tại Công văn số 476/KL-HCTH ngày 27/6/2022.
     Công văn số 476/KL-HCTH
công chức, người lao động
     Kế hoạch số 207/KH-UNND