Thư kêu gọi hưởng ứng cài đặt, sử dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19