Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19