Tuyên truyền “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu (Kèm theo: Công văn số 359/UBND-NN ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh.pdf).