V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh