Công điện về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng chống covid