Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông

Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông
Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông: Thông báo số 28/TB-KL ngày 10/10/2023