Đội KLCĐ PCCCR thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đội KLCĐ PCCCR thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội KLCĐ PCCCR thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Thông báo số 17/TB-ĐKL ngày 15/01/2024
Biên bản