Giấy triệu tập Công đoàn bộ phận các đơn vị trực thuộc

Tác giả bài viết: Phó chủ tịch CĐCS: Lý Thị Song