Giấy triệu tập các thành viên tham gia hội thi "Kiểm lâm tinh thông nghiệp vụ" năm 2015

Tác giả bài viết: Phó chủ tịch CĐCS: Lý Thị Song