HKLLH Đắk Glong Gia Nghĩa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản