Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jut thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản