Hat Kiểm lâm huyện Đắk G'long Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản

Hat Kiểm lâm huyện Đắk G'long Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản
 Thông báo số 355/TB-KL ngày 17/10/2022, lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản