Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản