Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản