Hạt Kiểm lâm huyện K'Rông Nô thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản