Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản