Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R'lấp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R'lấp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá