Hạt kiểm lâm Đắk Mil thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản