Hạt kiểm lâm huyện Đắk Rlấp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Hạt kiểm lâm huyện Đắk Rlấp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo số 29/TB-KL ngày 28/12/2022 của Hạt kiểm lâm huyện Đắk Rlấp, Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 0,26m3 gỗ xẻ, nhóm III; 01 xe máy độ chế