Quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Hữu Nam, Kiểm lâm viên trung cấp Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song