THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Gỗ các loại: 13,997 m3 nhóm V, VI, VII; 02 cưa xăng hiệu STIHL - MS382.

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Gỗ các loại: 13,997 m3 nhóm V, VI, VII; 02 cưa xăng hiệu STIHL - MS382: Tại đây./.