THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản