THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản