THÔNG BÁO kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tại đây./.