THÔNG BÁO tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021

THÔNG BÁO tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021: Tại đây./.
Danh sách đính kèm

Mẫu phiếu dự tuyển (1) .(2)